• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

september 5, 2017

Info nr.22

Kvartalsmøte.
Årets tredje kvartalsmøte ble avholdt i går og her følger diverse hovedpunkter fra dette møtet:

Sysselsetting er et viktig punkt på disse møtene, og med bakgrunn i tap av AkerBP kontrakten fra og med 1.oktober så innvirker dette selvfølgelig på sysselsettingssituasjonen. Men utover dette så er det stabil drift og marginale endringer.

Nylig ble det innplassert mange medarbeidere pga. økt pob og vi hadde en konstruktiv diskusjon om hvordan vi kan gjøre slike prosesser bedre. Særavtalen vi har med bedriften fastsetter at alle ledige stillinger som oppstår når ansatte slutter i bedriften skal lyses ut. Disse skal annonseres på bedriftens intranettsider der frist for å sende inn søknad skal fastsettes.

Oppnådd pensjonsalder, eller tap av helsesertifikat er som regel årsaken til at ansatte slutter. De som ønsker forandring, enten ved få en ny arbeidsplass, eller komme seg inn på fast skift bør benytte seg av denne muligheten. Det er likevel viktig å påpeke at ansiennitet, kun er et av flere kriteria som legges til grunn ved tildeling av ledige stillinger, og til syvende og sist så er det bedriften som tar den endelige avgjørelsen.

Flere har oppfattet det slik at også nye faste stillinger som følge av økt pob på de enkelte innretningene skal lyses ut, men slik er det ikke. Her innplasseres ansatte fra poolene etter at bedriften har gjennomført nye drøftelser med fagforeningene. Særavtalen har en bestemmelse som sier at bedriften skal søke kontinuitet ved bruk av de såkalte POB stillingene, men når ansatte skal inn i fasts skift så har ikke denne reglen avgjørende betydning. Det er likevel på dette området at det er mulig å gjøre tilsetnings prosesser bedre, slik at nødvendige individuelle hensyn blir ivaretatt. I siste runde ble det gjort feil, noe som bedriften beklaget, og dette vil forhåpentligvis bli bedre når slike saker igjen skal drøftes.

Bemanningsplanene og skiftplanene for Askeladden og Askepott ble også lagt frem og godkjent. Når driftsfasen nærmer seg så vil bedriften informere de enkelte som skal tildeles jobb. Antatt oppstart ble også nevnt, men erfaringsmessig så vet vi at det kan bli forsinkelser, men vi får håpe at oppstart går som planlagt.

Bedriften informerte oss også om nye rutiner vedrørende reiseplaner til og fra jobb. Koordinatorene skal nå avtale reiseplanene i tråd med bestemmelsene i tariffavtalen, og det legges også opp til at flybilletter skal bestilles så tidlig som mulig.

I ESS Support så vil sykelønnsordningen med kompensasjon for nattillegg falle bort. Dette har sammenheng med at kostnadene med sykefraværet er meget store, og bedriften vil ikke lenger betale for denne ulempekompensasjonen. Klubben liker ikke dette, men tar dette til etterretning.

Bedriften har i lengre tid signalisert at de vil iverksette rotasjon av ansatte på de enkelte innretningene. Det betyr at ansatte kan få en ny arbeidsplass. Bakgrunnen til dette har mange momenter og fra SAFE klubben sin side, så må slike planer nøye vurderes før vi gir aksept for dette. Gjør likevel oppmerksom på at slike prosjekter allerede er gjennomført i andre selskaper, og det ligger innenfor styringsretten å gjennomføre dette.

Dersom en slik handling skal ha en viss grad av suksess, så er vi helt avhengig av at bedriften legger frem en klar målsetting med en slik rokkering. Elementer som fysisk og psykisk arbeidsmiljø, sykefraværet, krav til tilrettelegging, skjult tilrettelegging, kjønnssammensetning, alder, sosiale hensyn til ansatte med små barn, og rotasjon av de ansatte i vikarpolene osv. er elementer som er viktig å belyse i et slikt prosjekt. Vi har derfor invitert ledelsen til å presentere dette direkte ovenfor styret i klubben som skal avholde møte 13.september.

Pensjon og forsikringsordninger var også på dagsorden, og en av forsikringsordningene vi har i dag er den såkalte «annen sykdom». Denne ordningen har vist seg å være komplisert og svært lite brukt, samtidig som den enkelte blir fordelsbeskattet av ordningen. Bedriften kom derfor med et forslag om å avvikle denne ordningen og heller endre innskuddsordningen i OTP (obligatorisk tjenestepensjon) slik at pensjons opptjening starter fra 1. lønnskrone. I dag er det slik at pensjonsinnskuddet starter etter at inntekten på 1 ganger grunnbeløpet i folketrygden er passert. Dette er selvsagt en forbedring som vi umiddelbart takket ja til. gjør for ordens skyld oppmerksom på at alt utover minstesatsene i OTP ordningen ikke er noen avtalerett, men en administrativ ordning i regi av bedriften.

Bilde er tatt fra google.
MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.