• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Safe Klubbens vedtekter

Gjelder også for EMOU

INNHOLDSFORTEGNELSE

§ 1KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

§ 2MEDLEMSKAP

§ 3UTELUKKING AV MEDLEMMER

§4 ÅRSMØTE

§ 5ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

§ 6VALGKOMITÉ

§ 7KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON

§ 8ARBEIDSUTVALG

§ 9URAVSTEMNING

§ 10TILLITSVALGTE

§ 11ØKONOMI

§ 12REVISJON

§ 13KLUBBKONTIGENT

§ 1KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

§ 1.1​Å organisere alle ansatte i ESS Support Service AS og EMOU på et fritt grunnlag.

§ 1.2​Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, miljømessige, faglige, sosiale og kulturelle interesser og krav.

§ 1.3​Å virke for samhold og et godt og tillitsfullt forhold på de enkelte arbeidsplasser.

§ 1.4​Arbeide for økt innflytelse i bedriften.

§ 1.5​Klubben skal i den utstrekning den finner det formålstjenlig, samarbeide med andre klubber.

§ 1.6​Å fremme bedre forståelse og gjensidig respekt mellom selskapets ledelse, ansatte og fagforeninger.

§ 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1​Alle ansatte i ESS Support Service AS og EMOU kan bli medlem.

§ 2.2​Vilkår for medlemskap er forøvrig at medlemmet følger forbundets og klubbens vedtekter og vedtak.

§ 2.3​Hvert medlem plikter etter evne å støtte klubbens virksomhet.

§ 2.4​Medlemsskap i klubben opphører normalt når en ikke lenger er ansatt i ESS Support Service AS og EMOU

​Medlemskap kan imidlertid opprettholdes ved eksempelvis:

​- innplassering i avløser ordning uten fast ansettelse

​- videreutdanning

​- uførhet

​- oppnådd pensjonsalder

§ 2.5​Inn- og utmelding til/fra klubben skal skje skriftlig. 

​Medlemsskapet regnes fra den dagen innmeldingen er registrert mottatt ved klubbens administrasjon. 

​Inn- og utmelding kan ikke skje under, eller i forbindelse med konflikt. Dette regnes ifra det tidspunkt plassfratredelse blir varslet.

§ 2.6​Ved utmelding opphører rettigheter og plikter ved utgangen av førstkommende hele kalendermåned regnet fra den dag administrasjonen mottar utmeldingen.

§ 3 UTELUKKING AV MEDLEMMER

§ 3.1​Medlemmer kan utelukkes (ekskluderes) etter vedtak i styret, når man grovt bryter klubbens vedtekter, vedtak i styret, årsmøte eller på annen måte opptrer ukollegialt.

§ 3.2​Før styret vedtar utelukking i medhold av denne paragraf, forelegges saken for vedkommende medlem til uttalelse.

§ 3.3​Vedtaket kan innen en (1) måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, påankes til første årsmøte.

​Medlemmet vil være utelukket til årsmøtet har behandlet saken.

§ 4 ÅRSMØTE

§ 4.1​Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes på sted og tid som fastsettes av klubbstyret.

§ 4.2​Tillitsvalgte på den enkelte innretning innkalles som delegater til årsmøte.

​Dersom TV er forhindret fra å møte, innkalles vara for TV. 

​ I tillegg møter klubbstyret og medlemmer av valgkomiteen.

                                                                                                                      § 4.3​Klubbstyret forbereder og innkaller til årsmøtet. Saker som kreves 

           Behandlet på årsmøtet må fremsettes ni uker før møtet.

​Innkalling og saksdokument skal være delegatene i hende senest fem (5) uker før møtet finner sted.

​Klubbstyret skal informere medlemmene om årsmøtet, minimum femten (15) uker før årsmøtet finner sted.

§ 4.4​Ved avstemming på årsmøtet, har hver representant én stemme. Saken blir avgjort ved stemmeflertall. Lukket avstemning skal brukes om en av delegatene krever det.

§ 4.5​Årsmøtet godkjenner dagsorden og velger møteledelse.

§ 4.6​De av årsmøtet valgte referenter er ansvarlig for at protokoll og referat blir ført. 

​Protokollen skal inneholde alle innkomne forslag og navn på forslagsstilleren, selv om forslaget blir nedstemt.

​Forslagene skal foreligge skriftlig før avstemning. 

​Protokollen skal vise resultat av alle avstemninger. 

​Protokollen skal godkjennes før årsmøtet oppløses.

§4.7​Referat fra årsmøtet skal godkjennes av styret og sendes hjem til de tillitsvalgte og alle delegatene.

§ 4.8​Når et flertall av de tillitsvalgte krever det, eller når det har oppstått særlig viktige eller uforutsette situasjoner som krever rask avgjørelse, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§ 4.9​Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst femten (15) dagers varsel.

§ 4.10​Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som var årsaken til innkallelsen.

§ 5 ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

§ 5.1​Å behandle årsmelding, revidert regnskap og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden.

§ 5.2​Å velge følgende:

​Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, fem (5) Styremedlemmer, samt fire varavalgte rangert fra 1 – 4.

​Å velge Hovedverneombud, jamfør arbeidsmiljølovens bestemmelser.

§ 5.3​Ved valg av styremedlemmer kreves det mer enn 50 % flertall. Har en ikke oppnådd det ved første gangs avstemming foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd det høyeste stemmetall.

§ 5.4​Valgperioden er to 2 Ordinære Årsmøteperioder.

§ 5.5​Årsmøtet velger to (2) revisorer med varavalgte for to Ordinære Årsmøteperioder

§ 5.6​Årsmøtet vedtar klubbkontigentens størrelse etter innstilling fra klubbstyret. Kontigentendring krever 2/3 flertall.

§ 5.7​Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 5.8​Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med den aktuelle sak som er til behandling.

§ 5.9​Ved åpningen av årsmøtet må minst 2/3 av delegatene være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Årsmøtet er beslutningsdyktig så lenge møteledelsen ikke har hevet møtet. Ønsker enkelte delegater særmøter skal dette godkjennes av årsmøtet.

§ 6 VALGKOMITÉ

§ 6.1​Valgkomité med leder velges hvert annet år på årsmøtet. 

​Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, samt to varavalgte,

​rangert fra 1-2.

§ 6.2​15 uker før årsmøtet skal valgkomiteen sende ut informasjon til tillitsvalgte og oppslagstavler. Informasjonen skal inneholde hvilke verv som er på valg og i hvilket tidsrom (minimum fem (5) uker) det er mulig å sende inn forslag på kandidater til valg.

§ 6.3​Valgkomiteen skal sende ut alfabetisk liste over forespurte valgbare kandidater med årsmøtepapirene.

§ 6.4​Valgkomiteen skal stimulere til økt kvinnelig deltagelse i tillitsverv

§ 7 KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON

§ 7.1​Klubbstyret består av:

​Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, fem (5) Styremedlemmer, samt en representant fra SAFE Ung i ESS og fire varavalgte rangert fra 1 – 4.

§ 7.2​Om et styremedlem trekker seg i perioden, vil 1. varavalgt rykke inn som fast styremedlem frem til kommende valg. 

​Dersom førstkommende årsmøte er midt i valgperioden, velger dette nytt varavalgt. Rangert 1-4.

§ 7.3​Klubbstyret er ansvarlig for at den daglige drift er i samsvar med vedtekter og retningslinjer som årsmøtet har trukket opp.

§ 7.4​Klubbens leder innkaller til styremøter og forestår daglig drift av administrasjonen som består av klubbens heltidsvalgte og ansatte medarbeidere. Sakspapirer skal utsendes 7 dager før styremøte finner sted.

§ 7.5​Når 50 % av klubbstyret krever ekstraordinært styremøte, skal lederen innkalle til dette.

§ 7.6​Klubbstyret skal forvalte klubbens økonomiske midler, sørge for at regnskapet blir ført etter gitte retningslinjer, og gi bevilgninger etter vedtak fra årsmøtet.

§ 7.7​Klubbstyret er vedtaksdyktig når 2/3 av styremedlemmene er å tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Saker til avstemming i klubbstyret avgjøres ved simpelt flertall.

§ 7.8​Styrerepresentantene har møteplikt til innkalte møter. Dersom et styremedlem uteblir mer enn to – 2 – ganger uten meddelt grunn, rykker varavalgt opp som representant.

§ 7.9​Dersom et styremedlem blir valgt til heltidsstilling i SAFE, utgår vedkommende fra sitt verv i klubben.

§ 7.10​Det skal føres protokoll på alle styremøter.

§ 7.11​Dersom frafall av kontrakter i en årsmøteperiode fører til mangel på representanter eller vararep. Kan styret foreta suppleringsvalg

§ 7.12​Klubbstyret utpeker delegater til SAFE kongress i henhold til den gjeldende fordelingsnøkkel i SAFE.

§ 7.13​Klubbstyret kan, dersom nødvendig, innkalle til konferanse med de tillitsvalgte, samlet eller delt. Dette skal være et rådgivende organ.

§ 7.14 Dersom SAFE – Klubben i ESS Support Service AS – EMOU representanter til AMU skal velges ved utpeking, skal dette foretas av styret.

§ 7.15​AU utpekes av styret

§ 8 ARBEIDSUTVALG

§ 8.1​Arbeidsutvalget skal påse at vedtak og intensjoner fra årsmøtet og klubbstyret blir iverksatt.

§ 8.2​Arbeidsutvalget skal ha møte etter behov..

§ 8.5​Leder innkaller minst to styremedlemmer til planlagte forhandlingsmøter med bedriften.

§ 9 URAVSTEMNING

§ 9.1​Uravstemning er klubbens høyeste myndighet. Uravstemning skal bl.a. brukes ved/når:

​1/3 av medlemmene krever det.

​2/3 av klubbstyret samlet i møte krever det.

​Årsmøtet krever det i spesielle saker.

§ 9.2​Klubbstyret skal forberede og gjennomføre uravstemning på følgende måte:

​a)​Stemmemateriale og stemmesedler skal sendes hjem til alle medlemmene, og skal også være tilgjengelig på plattformene.

​b)​Uravstemning skal diskuteres ute på medlemsmøtene på alle skift.

§ 9.3​Uravstemning skal foregå ved at hvert medlem skriftlig skal kunne avgi stemme uten å møte opp på klubbkontoret.

§ 9.4​Stemmegivningen er hemmelig. Ved uravstemning i tariffspørsmål skal denne være av minst 42 dagers varighet. Ved andre tilfeller er det opp til klubbstyret å beslutte tidsfrist, dog med en rimelig tid for gjennomføring.

§ 9.5​Klubbstyret utpeker tellekorps.

§ 9.6​Tellekorpset krysser av i medlemsfortegnelsen for de medlemmer som har stemt. Stemmeseddelopptellingen skal skje samtidig. Opptellingen skal skje samlet på klubbkontoret.

§ 9.7​Det opptalte stemmeresultat føres inn i stemmeprotokollen. Stemmeprotokollen kvitteres av tellekorpset og overleveres til klubbstyret for oppbevaring i 1 år.

§ 9.8​Alle medlemmer har stemmeplikt, slik at resultatet er mest mulig representativt.

§ 10 TILLITSVALGTE

§ 10.1​Det skal velges tillitsvalgte med varavalgte på alle skift på alle innretninger.

​I tilegg velges/utpekes 3 tillitsvalgte fra vikarpool/fleksipool. Disse velges/utpekes av styret.

§ 10.2​Tillitsvalgte velges for to (2) år ved avstemning innen det skift de 

​Skal representere.  De tillitsvalgte kan benyttes på alle skift på den enhet vedkommende er valgt. Valget skal være avsluttet 3 mnd. Etter årsmøtet.

§ 10.3​Hvis en tillitsvalgt skifter skift, går over på heltidsverv, eller av andre årsaker blir borte fra sitt verv mer enn 6 måneder utgår vedkommende fra sitt verv for skiftet.

​Varavalgt overtar da vervet inntil nyvalg finner sted

§ 10.4​Tillitsvalgte skal utføre de oppgaver som pålegges av klubben. De skal opptre aktivt for å fremme og ivareta klubbens og arbeidskollegers interesser, og ikke minst aktivt for sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte på plattformen.

§ 10.5​Det skal leveres valgprotokoll til klubbkontor og arbeidsgiver om hvem som er valgt og hvilken rigg han/hun jobber på.

§ 10.6​Den tillitsvalgte er pliktig til å orientere medlemmene om fratredelse fra sitt verv og samtidig sørge for valg av etterfølger.

§ 10.7​Tillitsvalgte skal ha den nødvendige opplæring angående forhold som er nødvendig for vervet, snarest mulig etter valget.

§ 11 ØKONOMI

§ 11.1​Klubbstyret er ansvarlig for klubbens økonomiske midler, etter de retningslinjer som årsmøtet har satt opp.

§ 11.2​Klubbstyret skal fremlegge budsjett for neste periode (år) på årsmøtet for godkjenning. 

§ 11.3​Klubbstyret skal fremlegge et revidert regnskap og revisjonsberetning for årsmøtet til godkjenning.

§ 11.4​Regnskapet skal revideres av valgte revisorer, og godkjennes av årsmøtet.

§ 11.5​Klubbstyret utpeker hvem som har prokura.

§ 12 REVISJON

§ 12.1​Revisjon av klubbens regnskap skal foretas av de valgte revisorer.

§ 12.2​Revisorene skal utføre sine oppgaver i samsvar med årsmøtets retningslinjer og god revisjonsskikk.

​De valgte revisorer foretar også den forvaltningsmessige kontroll av klubben.

§ 12.3​Revisjonsberetningen skal legges frem for årsmøtet.

§ 12.4​Klubbstyret har innsynsrett i regnskapet og kan foreta regnskapskontroll og kontroll av bankkonti og kassabeholdning.

§ 12.5​Regnskapene er tilgjengelige til gjennomsyn for medlemmene på klubbkontoret.

§ 13 KLUBBKONTIGENT

§ 13.1​Kontingenten betales ved trekk i lønn.

§ 13.2​Kontingenten i klubben fastsettes av årsmøtet.

§ 13.3​I en konfliktsituasjon kan ekstrakontingent utskrives av klubbstyret.

§ 13.4​Hvilende medlemskap i klubben innrømmes medlemmer som har permisjon uten lønn. Klubben er i slike tilfeller ikke ansvarlig for medlemmets eventuelle forsikringspremier.